« Zpět na úvodní stránku

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Margita a Petr Kozákovi, Petr Kozák, IČ: 76040712, Malackova 1434, Rosice, 66501, (dále jen „já“ či „provozovatel“), provozovatel webových stránek www.hubnete.cz/skvelakondice prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na mých webových stránkách www.hubnete.cz/skvelakondice nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Moje webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 18 let, osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracovávám.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnuji proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bych Vás chtěl informovat o tom:

 • Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se mně kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, v části „Kontaktní formulář“ budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 1. Jméno a Příjmení
 2. Telefonní číslo /a e-mailová adresa
 3. Věk /a Výška/Váha

Rozhodnete-li se využívat služeb nutričního poradenství, součástí plnění smlouvy je i sledování vývoje stavby těla, tedy zpracování údajů o vaší váze, měření tuků, svalů a vody v těle, … Pokud půjde o citlivé údaje, budeme vyžadovat Váš informovaný souhlas ve smyslu čl. 9., odst. 2. písm. a) GDPR.

Ke sledování vývoje stavby těla budeme zpracovávat především tyto osobní údaje:

 1. Jméno Příjmení
 2. Věk
 3. Výška
 4. Váha
 5. Tuk v těle, viscerální tuk, svalovina, voda v těle, fyzická kondice

II. Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje vyžaduji v rámci procesu objednávky mých služeb a při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:
  1. abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jste mne požádali ve Vaší zprávě (zejména: informace směřující k realizaci mnou nabízených služeb, jenž poptáváte);
  2. pro účely realizace smlouvy mezi mnou a Vámi (tj. uzavření a plnění vlastní smlouvy o zajištění poskytovaných služeb);
  3. pro plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
  4. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.
  Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.
 • 2. Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo jsem vedle toho oprávněn využít také za účelem zasílání a sdělování obchodních nabídek či tzv. newsletteru do emailu, jehož odesílatelem může být i můj obchodní partner společnost Business Support, IČ: 28190658, se sídlem: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, tj. abych Vás informoval o pořádaných událostech nebo nabízených službách, které budu v budoucnu poskytovat, a které by Vás mohly zajímat. Tato obchodní sdělení a nabídky však budete dostávat pouze v případě, pokud mi k tomu výslovně udělíte svůj souhlas.
 • Pro odvolání souhlasu je možné napsat na emailovou adresu margita.k@centrum.cz. Jestliže si v budoucnu nebudete přát další zasílání a sdělování obchodních nabídek/zasílání newsletterů, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit a nebude to mít vliv na naše smluvní vztahy. Udělený souhlas lze rovněž odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“, zaslaný v každé emailové zprávě, jíž Vám bude zaslán Newsletter.

  V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudu nadále Váš elektronický a telefonický kontakt pro tyto účely využívat.

  III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

  S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já osobně.

  Vaše osobní údaje na základě mého pověření může zpracovávat i společnost Business Support, IČ: 28190658, se sídlem: Brno, Žebětín, Fojtíkova 861/14, PSČ: 641 00, se kterou jsme obchodní partneři.

  Dále se může stát, že Vaše osobní údaje mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, přepravce Vámi objednaného zboží, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

  Osobní údaje o Vaší osobě já, mí obchodní partneři, ani žádný z mých subdodavatelů, neprodávám, nepřevádím a nesděluji třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

  IV. Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem jakožto správce povinen je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení/newsletter budu uchovávat do odvolání vašeho souhlasu s jejich uchováním, nejdéle však po dobu 10 let od okamžiku jeho udělení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

  Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  4. právo na omezení zpracování údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování;
  6. právo na přenositelnost údajů; a
  7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese: margita.k@centrum.cz.

  Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

  Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že jsem povinen vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

  V Brně, dne 23. 7. 2024

  Margita a Petr Kozákovi